Offline event, đánh giá hiệu quả chiến dịch marketing

[ujicountdown id="Default" expire="2017/09/24 07:00" hide="false" url="" subscr="Danh gia hieu qua chien dich marketing" recurring="" rectype="second" repeats=""] Đánh giá hiệu quả chiến dịch Marketing là sự kiện do cộng đồng UAN tổ chức với sự chia sẻ của các diễn giả từ nhiều khía cạnh khác nhau của chủ đề đánh giá