Offline event, Digital Transformation for Marketing

[ujicountdown id="Default" expire="2018/04/15 09:00" hide="true" url="" subscr="Event Digital Transformation for Marketing" recurring="" rectype="second" repeats=""] Digital transformation là một định nghĩa rộng lớn và tùy theo ngữ cảnh sẽ có những ý nghĩa khác nhau. Nhưng về tổng thể thì digital transformation nói về việc kết hợp công nghệ hay còn gọi