Contact Information

Nguyen Van Troi Street, No 21M
Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

Let's Talk
Facebook News Social News

Facebook cập nhật 5 tính năng quản trị mới cho Group

Phân tích hoạt động nhóm (Group insights), Lọc thành viên (Membership request filtering), Quản trị nội dung & thành viên (Removed member clean-up), Đặt lịch