Gửi SMS bằng ứng dụng Facebook Messenger

Giờ đây, người dùng điện thoại trên nền tảng Android đã có thể sử dụng tính năng gửi SMS bằng ứng dụng Facebook Messenger (FM), cũng như đặc FM làm ứng dụng SMS mặc định thay cho ứng dụng SMS tích hợp sẵn trên các dòng điện thoại Android. Trước tháng