Contact Information

Nguyen Van Troi Street, No 21M
Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

Let's Talk
Facebook News Marketing Social News

Facebook Live Stream, không chỉ đơn giản là chia sẻ video trực tiếp

Facebook đã chính thức mang tính năng Live Stream cho tất cả người dùng tại Việt Nam trên các dòng điện thoại Android và iOS.