Offline event, Start-up hay Công ty lớn: Lựa chọn nào cho người trẻ?

[ujicountdown id="Default" expire="2017/10/01 13:00" hide="false" url="" subscr="Start up hay cong ty lon="" rectype="second" repeats=""] Sự kiện tư vấn, tìm hiểu và trao đổi về chủ đề nên làm việc cho Start-up hay Công ty lớn: Lựa chọn nào cho người trẻ? Chủ đề/Giới thiệu: Những bạn sinh viên sắp tốt nghiệp hay