Vì sao không dùng UTMs tracking internal campaign

Vì sao chúng ta không dùng UTMs để tracking các chiến dịch nội bộ (ví dụ như banner trên Web), bài chia sẻ này sẽ cung cấp thêm thông tin cho các bạn cần tìm hiểu thêm. Cảm ơn một bạn đã inbox hỏi Blog về chủ đề này. UTMs dùng